Toggle Tags

Tagcloud navigation

Just click according to your interests - the bigger the word, the more information available!

Tags:

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)


1.1 Následující podmínky platí pro všechny uživatele (dále jen „uživatel“) platformy www.mycentrope.com (dále jen „platforma“) a služeb nabízených na této platformě. Platforma je provozována veřejnou společností mycentrope. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) představují právně závazný základ pro používání platformy www.mycentrope.com. Protikladné podmínky nebo podmínky odchylující se od těchto VOP nemohou být použity a jsou považovány za sjednané jen tehdy, jestliže byly provozovatelem výslovně písemně potvrzeny. Užíváním služby www.mycentrope.com uznává uživatel tyto VOP jako závazné. Při registraci je uživateli poskytnuta možnost seznámit se s VOP (a Komunitními pravidly). Obchodní podmínky podléhají stálé kontrole, která s sebou může nést úpravy, popř. vylepšení. Provozovatel si proto vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínky užívání změnit bez udání důvodů. Provozovatel bude uživatele včas informovat o změnách platných podmínek užívání (e-mailem nebo na www.mycentrope.com).

2 Obsah/Nabídka služeb provozovatele
2.1 Provozovatel dává uživatelům k dispozici informační a komunikační platformu s různými funkcemi. Veškerý tento obsah je každému uživateli, podle pravidel těchto podmínek užívání, volně přístupný pro soukromé účely.
2.2 Tzv. „komunitní oblast“ platformy nabízí uživatelům možnost interaktivně se zapojit a vkládat vlastní příspěvky (např. komentáře) na www.mycentrope.com.
2.3 Veškeré údaje o jednotlivých uživatelích (profily) jsou archivovány v centrální databázi provozovatele. Uživatelé jsou povinni dodržovat trvale dobré mravy a slušné jednání. Urážlivé, ponižující, sexistické nebo rasistické komentáře na www.mycentrope.com jsou zakázány.

3 Přihlášení/Registrace
3.1 V zásadě všichni uživatelé jsou oprávnění k přístupu a účasti. Každý uživatel, který chce využívat služeb www.mycentrope.com neomezeně, se k tomu musí zaregistrovat na platformě.
3.2 Registrace na www.mycentrope.com je zdarma. Každá osoba se může přihlásit jen jednou. Registraci není možno převést na třetí osoby.
3.3 Uživatelské jméno a heslo si může uživatel zvolit libovolně. Uživatel potvrzuje, že všechny osobní údaje, které poskytl provozovateli, jsou pravdivé. Odesláním přihlášky k registraci (a následně aktivací svého účtu kliknutím na aktivační odkaz v doručeném aktivačním mailu) uživatel souhlasí s užíváním obsahu platformy a její uživatelské komunity.
3.4 Uživatel je povinen uchovávat své přístupové údaje v tajnosti. Je-li uživateli známo zneužití jeho přihlašovacího jména, musí neprodleně informovat provozovatele (redakce@mycentrope.com) a změnit své heslo.
3.5 Provozovatel neověřuje údaje z hlediska jejich pravdivosti či legálnosti.
3.6 Každý uživatel je oprávněn účastnit se soutěží o ceny. Provozovatel je oprávněn omezit u určitých soutěží o ceny okruh osob oprávněných k účasti (např. věkový limit od 18 let). Na to se odkazuje zvlášť v příslušných podmínkách účasti. Každý uživatel se smí zúčastnit jedné soutěže o ceny pouze jednou a musí přitom udat svou e-mailovou a/nebo poštovní adresu. Opakované přihlášení se jednoho uživatele/uživatelky do jedné soutěže o ceny s různými e-mailovými adresami není povoleno! Provozovatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat a vyloučit z losování ty účastníky, kteří budou jednat v rozporu s podmínkami účasti. Vyplácení výhry v hotovosti a soudní cesta jsou vyloučené. Účastí vyjadřuje uživatel souhlas, že jeho plné jméno, bydliště/okres mohou být zveřejněny na www.mycentrope.com.

4 Autorská práva/Práva na obsah
4.1 Provozovateli náleží veškerá autorská práva i ostatní ochranná práva autorská, popř. práva na užívání platformy, včetně úpravy a určitého obsahu.
4.2 Obsah zpřístupněný provozovatelem na portálu smějí uživatelé používat pouze pro osobní a soukromé účely. Jakékoliv využívání obsahu pro komerční účely je zakázáno.
4.3 Uživatelům je po úspěšné registraci výslovně povoleno vkládat vlastní obsah na místa portálu k tomu určená. Naproti tomu právo uživatele na zveřejňování svých příspěvků (obecně, popř. na určitou dobu) výslovně neexistuje. Provozovatel má proto kdykoliv právo uživatelem generovaný obsah upravit, změnit formátování, přizpůsobit kvalitu zobrazení, zkrátit obsah nebo jej zcela nebo zčásti vymazat.

5 Ochrana osobních údajů
5.1 Pro provozovatele má citlivé a odpovědné zacházení s osobními údaji uživatelů prvořadý význam. Používáním platformy vyjadřuje uživatel souhlas s evidencí a užíváním svých registračních údajů a určitých dalších údajů provozovatelem (nakolik je stanoveno v VOP nebo Komunitních pravidlech).
5.2 Provozovatel shromažďuje, využívá a zpracovává osobní údaje uživatele po dobu trvání smluvního vztahu (od okamžiku registrace) bez dalšího výslovného souhlasu uživatele pouze za účelem realizace smlouvy. Shromažďování, využívání a zpracování údajů přitom probíhá elektronicky.
5.3 Provozovatel upozorňuje uživatele na to, že ochrana a zabezpečení přenosu údajů na internetu nemůže být zajištěna stoprocentně. Za zabezpečení svých přístupových údajů je uživatel odpovědný sám v plném rozsahu povinné péče.
5.5 Uživatel může kdykoliv nahlížet na údaje o profilu, které na platformu uložil, a měnit je. Úplně vymazány mohou být teprve až po požádání provozovatele na adrese redaktion@mycentrope.com.

6 Povinnosti uživatele
6.1 Platformu www.mycentrope.com lze používat výhradně v souladu s těmito VOP (a Komunitními pravidly).
6.2 Pod názvem „uživatelé“ jsou chápáni anonymní a registrovaní uživatelé platformy. To mohou být spotřebitelé a/nebo podnikatelé. Anonymní uživatelé jsou ti, kteří se nezaregistrovali na www.mycentrope.com. Ti mají k dispozici v porovnání se zaregistrovanými uživateli jen omezené možnosti využívání platformy.

7 Uživatelská práva/Práva na nastavená díla
7.1 Uživatel získává právo využívat platformu v souladu s těmito VOP. Získává jednoduché uživatelské právo na služby nabízené www.mycentrope.com. Nastavením svého příspěvku (text, obrázek, video, komentář, atd.) na platformě přiznává uživatel provozovateli právo tento (příspěvek) bezplatně zveřejnit, a to i bez časového a prostorového omezení a/nebo ho nechat zveřejněný, rozšiřovat ho a/nebo ho nechat rozšiřovat, stejně jako ho jiným způsobem zpřístupnit třetím osobám. Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel může upravovat obsah jím vytvořený, měnit formátování, přizpůsobit kvalitu zobrazení a zkrátit obsah.

8 Vyloučení odpovědnosti provozovatele
8.1 Obsah a informace, které dal provozovatel k dispozici, byly vytvořeny s nejvyšší možnou poskytovanou péčí. Za úplnost a správnost obsahu v jednotlivých případech se neručí. Neručí se za případné tiskové a/nebo reprodukční chyby nebo za průběžné změny. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost obsahu vytvořeného uživateli, ani za vložené fotografie, videa, osobní údaje, odkazy atd., ani tyto neověřuje. Provozovatel se výslovně distancuje od obsahu nastavených zveřejněných oznámení a odkazů. Provozovatel neručí za případné zneužití informací uživatelem nebo třetí osobou. Provozovatel si výslovně vyhrazuje námitku o spoluzavinění uživatele.

9 Vypovězení, popř. porušení VOP
9.1 Členství na platformě je časově neomezené. Zaniká vypovězením smlouvy o užívání ze strany uživatele či provozovatele. Obě strany mohou bezplatnou smlouvu o užívání kdykoliv vypovědět bez udání důvodů, a to e-mailem provozovateli. V případě porušení těchto VOP má provozovatel právo vymazat obsah a příspěvky dotyčného uživatele, odepřít mu přístup, vyloučit uživatele zcela nebo částečně z dalšího užívání portálu nebo smlouvu o užívání okamžitě vypovědět.

10 Kontakt
V případě dotazů, přání, problémů nebo podnětů kontaktujte redakci mycentrope.com na adrese redaktion@mycentrope.com.

11 Cesty a zájezdy
mycentrope.com funguje ve vztahu k nabízeným zájezdům a tarifům pouze jako reklamní plocha pro nabídky zájezdů, nikoliv jako organizátor cestovních balíčků prezentovaných na webových stránkách. Cesty či zájezdy pořádá vždy daný organizátor, který se zcela jasně prokazuje jak při rezervaci samotné, tak i při potvrzení rezervace. Požadavky, stejně jako stížnosti, je proto třeba směřovat výhradně na organizátora zájezdu, popřípadě na pracoviště jím udané.